Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Heeft u vragen? Laat het ons weten. 

Wie zijn wij?

Utrecht4GlobalGoals is een stichting naar Nederlands recht; geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55860753. Onze contactgegevens zijn:

avg@utrecht4globalgoals.nl

Poelhekkestraat 21

3532 CM Utrecht

Voor vragen over deze privacyverklaring zijn wij bereikbaar per e-mail.
Het e-mailadres treft u hierboven aan.

Verwerking van persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Utrecht4GlobalGoals persoonsgegevens?

Utrecht4GlobalGoals (U4GG) verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het opslaan van persoonsgegevens in ons CRM-systeem
 • Verzending van onze nieuwsbrief, indien u aangegeven heeft deze te willen ontvangen
 • Verzending van uitnodigingen voor bijeenkomsten of events waarvan we verwachten dat deze voor u interessant zijn, georganiseerd door U4GG, of waar U4GG bij betrokken is
 • Om u in de toekomst te informeren over actuele en mogelijk voor u interessante activiteiten waar U4GG bij betrokken is

​Op basis van welke grondslagen worden de persoonsgegevens verwerkt?

U4GG verwerkt uw persoonsgegevens:

 • op basis van de toestemming van de betrokkene voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief, verzenden van uitnodigingen of voor het beantwoorden van een vraag, klacht of andersoortige communicatie
  of
 • omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
 • omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van U4GG. Dit bestaat uit het concrete belang van U4GG om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen, het praktische belang van U4GG om een evenement te kunnen organiseren of het belang van U4GG om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en optimaliseren.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, dan kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken.

Hieronder beschrijft U4GG welke verwerkingen van persoonsgegevens onder haar verantwoordelijkheid plaatsvinden. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw gegevens om. U4GG zal uw persoonsgegevens zorgvuldig (digitaal) opslaan en met de nodige beveiligingsmaatregelen beschermen. Uw persoonsgegeven zullen niet worden doorverkocht. U4GG zal zelf ook geen gegevens kopen.

Verwerkingen van persoonsgegevens via de website

Gebruik van het contactformulier

Op onze website is een contactformulier aanwezig. Met het invullen van het contactformulier kunt u een vraag invullen en kunt u aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u daarvan gebruikt wenst te maken, dan vraagt U4GG u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Wel/geen nieuwsbrief

U4GG verwerkt persoonsgegevens van u voor de afhandeling van een door u aan ons gestelde vraag, klacht of andersoortige communicatie. Uw gegevens worden opgeslagen in het CRM bestand van de U4GG voor de duur van de afhandeling van het contactverzoek. Indien u aangeeft ook de nieuwsbrief te willen ontvangen, gebruiken we uw gegevens om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. U4GG verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. Deze persoonsgegevens worden bewaard tot u aangeeft de gegevens te willen wijzigen of te verwijderen.

 

Aanmelden voor een evenement

Het is mogelijk dat u zich via de website inschrijft voor een evenement of bijeenkomst. Juridisch gezien sluit u dan een overeenkomst met U4GG. Op deze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  U dient daarvoor in het bijbehorende formulier de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)

Als bovenstaande persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, dan kunt u zich niet aanmelden voor het evenement.

De persoonsgegevens worden gebruikt om een deelnemerslijst van het evenement bij te kunnen houden. Uw gegevens worden opgeslagen in het CRM bestand van de U4GG. Deze deelnemerslijst wordt gebruikt vanuit praktische doeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen of een evenement wel of niet door kan gaan in verband met de daarvoor getoonde animo. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van U4GG en van u. Dit belang bestaat concreet uit het praktische belang van U4GG om een evenement te kunnen organiseren.

U4GG legt vast welke bezoekers haar evenementen/bijeenkomsten hebben bezocht, ter verbetering van onze activiteiten, diensten en informatieverstrekking. Uw persoonsgegevens kunnen na het sluiten van de overeenkomst ook worden gebruikt om contact met u op te nemen voor gelijksoortige evenementen, of met het oog op netwerkgerelateerde activiteiten passend bij de dienstverlening van U4GG, waarvan U4GG denkt dat het voor u relevant kan zijn, danwel waar u een relevante bijdrage aan zou kunnen leveren. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. In ruil voor het organiseren en kunnen bijwonen van het evenement, vinden wij het redelijk en gerechtvaardigd dat wij uw gegevens verwerken. Let op dat u te allen tijde gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar, uw gegevens kunt inzien en indien gewenst kunt wijzigen danwel laten verwijderen. U4GG zal daar zonder meer gehoor aan geven en in dat geval geen contact met u opnemen. Het recht van bezwaar komt verderop in dit privacybeleid ook aan de orde.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen voor commerciële doeleinden. Als wij een evenement organiseren met een partner die een bijdrage levert aan het evenement, worden uw gegevens mogelijk met deze partner gedeeld in het kader van het organiseren van het evenement.

Let op dat tijdens het evenement audiovisuele middelen zoals foto’s en video’s  kunnen worden gemaakt. Daarover treft u verderop in dit privacybeleid meer informatie aan.

Verwerkingen die betrekking hebben op overige bedrijfsprocessen

Introductie

Langs deze weg informeren wij u ook over een aantal verwerkingen van persoonsgegevens die betrekking hebben op overige bedrijfsprocessen binnen U4GG. Wij hebben deze informatie in dit (openbare) privacybeleid opgenomen, omdat wij bijvoorbeeld naar deze informatie verwijzen in onze opdrachtbevestiging.

Sturen van e-mails over eigen gelijksoortige diensten of bijeenkomsten

Bestaande netwerk- en nieuwsbriefleden worden op regelmatige basis per email geïnformeerd over onze diensten of bijeenkomsten. Op basis van de wet (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in samenhang met artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet) is het toegestaan om bestaande netwerkleden zonder toestemming uitingen te sturen over eigen gelijksoortige producten of diensten. Onderaan de betreffende e-mails vindt u een link waarmee u zich eenvoudig voor alle uitingen van U4GG af kunt melden. U4GG maakt onderscheid in het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. U kunt in de opdrachtbevestiging per product aangeven wat u wel en niet wilt ontvangen.

Audiovisuele middelen van evenementen

U4GG organiseert met enige regelmaat evenementen en bijeenkomsten. Het is mogelijk dat tijdens deze evenementen audiovisuele middelen zoals foto’s en video’s  worden gemaakt. Het is mogelijk dat U4GG deze middelen publiceert, bijvoorbeeld in een nieuwsbrief of andersoortige uiting. U4GG zal dit ten tijde van het evenement ook mededelen en vragen of bezwaar bestaat deze mogelijke publicatie. Indien mogelijk wordt direct op een mogelijk bezwaar geanticipeerd door de betreffende persoon niet of niet herkenbaar is beeld te brengen.

De rechtsgrond van deze verwerkingen is dat deze gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang. In ruil voor het organiseren en kunnen bijwonen van het evenement, vinden wij het redelijk en gerechtvaardigd dat bovengenoemde verwerkingen plaatsvinden. Dit zodat wij kunnen onderbouwen dat U4GG actief investeert in haar klanten en relaties.

Let op dat u te allen tijde, dus ook voorafgaand aan het moment dat wij audiovisuele middelen zoals foto’s en video’s publiceren, gebruik kunt maken van uw recht van bezwaar. U4GG zal daar zonder meer gehoor aan geven en in dat geval geen foto publiceren waarop u bent afgebeeld. Het recht van bezwaar komt verderop in dit privacybeleid ook aan de orde.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Onze website maakt gebruik van bepaalde soorten cookies.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van U4GG beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat U4GG na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. U4GG gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

 

Bewaartermijn

U4GG bewaart de persoonsgegevens tot u aangeeft de gegevens te willen wijzigen of te verwijderen. U kunt te allen tijde uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Als u zich geheel wenst uit te schrijven, worden uw persoonlijke gegevens direct verwijderd.

Bron persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die u ons zelf heeft verstrekt via het formulier op de website, bij het aanmelden voor een evenement georganiseerd door U4GG of waarbij U4GG organisatiepartner was, of in contact met één van onze medewerkers. Wij verkrijgen geen persoonsgegevens van derde partijen.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van U4GG worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. In het geval van U4GG gaat het om hostingbedrijf TransIP, en het bedrijf Mailchimp, dat verantwoordelijk is voor het mailprogramma Mailchimp, waarin we gegevens verwerken en dat zorgt voor het verzenden van (automatische bevestigings-) emails. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van U4GG en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen. Uw persoonsgegevens worden wel gedeeld aan andere partijen als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om U4GG te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om U4GG te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via avg@utrecht4globalgoals.nl.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop U4GG met uw persoonsgegevens omgaat, dan vernemen wij dit graag van u.  U hebt echter te allen tijde het recht om klachten over onze omgang met uw privacygevoelige gegevens te melden bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Social Media

U kunt via de website van U4GG doorklikken naar diverse mediakanalen waaronder LinkedIn, Instagram, Facebook en Twitter. Deze partijen verzamelen informatie over u, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies. Hoe zij dit doen is beschreven in hun eigen privacyverklaring:

 1. LinkedIn privacyverklaring
 2. Twitter privacyverklaring
 3. Facebook privacyverklaring
 4. Instagram privacyverklaring

Doorlinken

U kunt via de website van U4GG doorklikken naar websites van onze partners. Mogelijk verzamelen deze websites informatie over u. Welke informatie wordt verzameld via kunt u bij de diverse websites nagaan of opvragen.

Google

Als u onze website bezoekt vanuit Google, zal google gegevens van u verzamelen. Welke gegevens Google over u verzamelt is beschreven in haar eigen privacyverklaring.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien er wijzigingen plaatsvinden, stellen we u hiervan op de hoogte. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 23 mei 2022.